Statut

Statut Fundacji

Tekst jednolity

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Fundacja Wspomagania Oświaty w Połańcu zwana dalej Fundacją ustanowiona aktem notarialnym Rpr.,,A” nr 1572/91 z dnia 24 kwietnia 1991r. w Państwowym Biurze Notarialnym w Sandomierzu przez Elektrownię im. T. Kościuszki w Połańcu działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i niniejszego statutu.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Połaniec, a terenem jej działania Rzeczpospolita Polska, a także obszar innych krajów.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

Fundacja może połączyć się z inną fundacją o zbieżnych celach.

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5

Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy placówkom oświatowym, upowszechnianie sportu, rehabilitacja dzieci, ochrona i promocja zdrowia orazdziałanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 6

Fundacja realizuje cele wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności przez:

 1. wspomaganie budowy, rozbudowy, modernizacji obiektów szkolnych i przedszkoli,
 2. wspomaganie szkół w zakupach wyposażenia technicznego i dydaktycznego,
 3. finansowanie dożywiania dzieci w szkole,
 4. organizowanie i finansowanie przedsięwzięć kulturalnych, dydaktycznych, rekreacyjnych i sportowych,
 5. zakup podręczników i pomoc w formie stypendium dla uczniów i studentów,
 6. finansowanie ochrony i promocji zdrowia,
 7. prowadzenie krytej pływalni, organizowanie nauki pływania, korekta wad postawy i innych działań rehabilitacyjnych.

 

§ 7

Majątek Fundacji stanowią:

 1. fundusz założycielski w kwocie trzysta milionów złotych wniesiony przez Fundatora,
 2. nieruchomości, ruchomości pochodzące z darowizn i spadków, oraz nabyte przez Fundację,
 3. środki finansowe pochodzące z:
  • odsetek od wkładów na rachunkach bankowych,
  • zysków z działalności gospodarczej,
  • dochodów z nieruchomości i praw majątkowych,
  • subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
  • zbiórek publicznych i z innych źródeł.

 

§ 8

 

 1. Majątek Fundacji przeznaczony jest przede wszystkim na realizację statutowych celów Fundacji; służy on także – z zastrzeżeniem ust. 2 – na pokrycie kosztów jej utrzymania oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy będą przeznaczone na cele wymienione w ust. 1, chyba, że ofiarodawcy określili konkretny cel, na jaki mają one być zużyte.

 

§ 9

Za podjęte przez siebie zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

§ 10

 

 1. Majątkiem Fundacji dysponuje Zarząd. Jednakże zbycie majątku wymaga zgody Rady Fundacji.
 2. Rada Fundacji może upoważnić Zarząd do zbywania określonych składników majątkowych Fundacji.

 

§ 11

W razie likwidacji Fundacji, wszystkie pozostałe składniki jej majątku mają być przekazane na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na szkolnictwo na terenie Połańca.

WŁADZE FUNDACJI

§ 12

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 13

 

 1. W skład Rady Fundacji wchodzi przewodniczący i jego zastępca oraz pięciu członków – powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
 2. Do zakresu działania Rady Fundacji należy:
  1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją,
  2. powoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Fundacji,
  3. zatwierdzanie preliminarza kosztów działalności Fundacji,
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji,
  5. podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji o zbieżnych lub pokrewnych celach oraz decyzji o likwidacji Fundacji,
  6. ustalanie organizacji wewnętrznej Fundacji, tworzenie i likwidacja zakładów gospodarczych oraz podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia do spółki,
  7. zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zakresu czynności członków kierownictwa tych organów, wykonywanie innych zadań określonych w poszczególnych przepisach statutu.
 3. Za udział w posiedzeniu Rady Fundacji jej członkom przysługuje dieta. Wysokość diet ustala Rada Fundacji.

 

§ 14

 

 1. W skład Zarządu Fundacji wchodzą: prezes, wiceprezes i skarbnik.
 2. Do zadań Zarządu należy:
  1. wykonywanie uchwał Rady Fundacji i składanie jej sprawozdań ze swojej działalności,
  2. bieżące kierowanie działalnością Fundacji zgodnie z jej celem, statutem i obowiązującymi przepisami prawa,
  3. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  4. bezpośredni nadzór nad wyodrębnionymi zakładami Fundacji prowadzącymi działalność gospodarczą,
  5. wykonywanie innych zadań nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Fundacji.

 

§ 15

 

 1. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 2. terminie i porządku dziennym każdego posiedzenia Zarządu prezes zawiadamia przewodniczącego Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej Fundacji.

 

§ 16

Oświadczenie woli za Fundację składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd upoważniona.

§ 17

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Fundacji.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza.
 3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie i ocenianie co najmniej raz na pół roku całokształtu działalności Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – księgowej i gospodarczej,
  2. przedkładanie Radzie Fundacji i Zarządowi informacji, opinii i uwag związanych z przeprowadzonymi kontrolami,
  3. składanie Radzie Fundacji sprawozdań ze swojej działalności i występowanie z wnioskami o udzielenie absolutorium Zarządowi Fundacji.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

 

§ 18

 

 1. Decyzje organów Fundacji zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, zbyciu majątku trwałego, zmianie statutu i zmianie celów Fundacji, które mogą być podjęte większością 2/3 głosów.
 2. Do prawomocności uchwał organów Fundacji wymagana jest obecność co najmniej połowy składu ich członków.

 

§ 19

 

 1. Obsługa techniczna i prawna Fundacji może być wykonywana przez Biuro Fundacji, które jest podporządkowane prezesowi Zarządu.
 2. Biuro tworzy i określa zasady jego działania Rada Fundacji.

 

§ 20

Rada Fundacji może ustalić, że członkowie Zarządu – w zależności od potrzeb mogą pełnić swoje funkcje za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 21

 

 1. W celu zwiększenia środków na realizację zadań statutowych Fundacji może ona prowadzić działalność gospodarczą w formie organizacyjnej niewyodrębnionej /jednostka/ i w formie organizacyjnej wyodrębnionej /zakład/.
 2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania, wysokość środków na wynagrodzenia oraz nagrody dla pracowników zatrudnionych w działalności gospodarczej Fundacji określa Zarząd.
 3. Zakład jest jednostką organizacyjną Fundacji i podlega Zarządowi Fundacji.
 4. Dyrektora jednostki niewyodrębnionej i dyrektora zakładu powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
 5. Osoba powołana jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 6. Zakres i formy działalności zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków osób kierujących zakładem określa Zarząd.
 7. Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje następujące rodzaje działalności:
  1. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego – PKD 74.20.A,
  2. Reklama – PKD 74.40.Z,
  3. Sprzątanie i czyszczenie obiektów – PKD 74.70.Z,
  4. Działalność związana z pakowaniem – PKD 74.82.Z,
  5. Działalność związana z organizacją targów i wystaw – PKD 74.84.A,
  6. Pozostała działalność komercyjna,gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 74.84.B,
  7. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 80.42.Z,
  8. Pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 92.34.Z,
  9. Działalność stadionów i innych obiektów sportowych – PKD 92.61.Z,
  10. Pozostała działalność związana ze sportem – PKD 92.62.Z,
  11. Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 92.72.Z,
  12. Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej – PKD 93.04.Z,
  13. Sprzedaż hurtowa paliw stałych oraz produktów pochodnych – PKD 51.51.Z,
  14. Przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych /katering/ – PKD 55.52.Z,
  15. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach – PKD 63.12.C,
  16. Pozostała działalność turystyczna – PKD 63.30.D,
  17. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 67.13.Z,
  18. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.11.Z,
  19. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.12.Z,
  20. Wynajem nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.20.Z,
  21. Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi – PKD 70.32.B,
  22. Sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 52.11.Z.
 8. O podjęciu działalności gospodarczej Fundacji, jej rozmiarach i kierunkach podejmuje decyzję Rada Fundacji.
 9. Zarząd przedkłada Radzie Fundacji w terminie do 31 marca każdego roku, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
 10. Rada Fundacji dokonuje podziału zysku z działalności gospodarczej i określa przeznaczenie zysku na cele statutowe Fundacji.

 

ZMIANA CELÓW, ZMIANA STATUTU ORAZ LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 22

Zmiana statutu Fundacji oraz zmiana celów Fundacji może nastąpić w drodze decyzji Fundatora lub uchwały Rady Fundacji zatwierdzonej przez Fundatora.

§ 23

 

 1. Fundacja ulegnie likwidacji w razie wyczerpania się środków i majątku Fundacji.
 2. Stan likwidacji stwierdza Rada Fundacji, która równocześnie powołuje likwidatora Fundacji.
 3. O likwidacji Fundacji Rada Fundacji zawiadamia Ministra Edukacji Narodowej.

 

DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE

§ 24

Zabrania się dokonywania następujących czynności:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osoby im bliskie.